Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma “ARMA” Marek Jachimowicz, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Emilii Sczanieckiej 9, (kod pocztowy: 93-342). Pani/a dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody Pani/a numer telefonu i adres mailowy przetwarzane będą w celu przedstawienia informacji marketingowych , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz Współpracownicy Administratora. Dane przetwarzane będą przez okres do sześciu miesięcy od zakończenia prowadzenia korespondencji lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie numeru telefonu i adresu mailowego w celu przedstawienia informacji marketingowych Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy i wysyłania informacji marketingowych. Niepodanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy oraz wysyłanie informacji marketingowej. Pani/a dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących;
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody;
  • żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Dane kontaktowe

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań oraz we wszelkich sprawach związanymi z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z administratorem listownie pod adresem: “ARMA” Marek Jachimowicz, 93-342 Łódź, ul. Emilii Sczanieckiej 9 lub elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@arma24.pl